از متقاضیان محترم استخدام در بخشداری های شهرستان جغتای دعوت می شود اطلاعات خود را در فرم زیر تکمیل نمایند.
//انتخاب تاریخ  
نام خانوادگی:نام پدر:شماره ملی:محل سکونت:شماره همراه:رشته تحصیلی:مدرک تحصیلی:دانشگاه محل تحصیل:تاریخ اخذ مدرک:نام: