محل درج پیشنهادات سرمایه گذاری با مبلغ 10 میلیارد تومان در شهرستان جغتای
عنوان طرح پیشنهادی:نام و نام خانوادگی:شماره همراه:توضیحات و دلایل توجیهی: