عضو محترم شعب اخذ رای شهرستان جغتای، لطفا اطلاعات خود را بطور دقیق در فرم زیر وارد نمائید. توضیح اینکه ثبت اطلاعات در فرم زیر به معنای حضور قطعی شما بعنوان عضو اجرایی شعب نمی باشد.
۱۴۰۰/۰۱/۲۵
22:43
امروز:ساعت:باتشکربسمه تعالیستاد انتخابات شهرستان جغتای
جنسیت:
انتخاب تاریخ   //
نام:نام خانوادگی:نام پدر:شماره شناسنامه:کد ملی:تاریخ تولد:شماره همراه:نام بانک:شغل:رشته تحصیلی:
مرد  زن 
مقطع تحصیلی:محل سکونت:عکس پرسنلی:شماره سریال کارت هوشمند ملی:IRتوضیحات:شماره شبا:این شماره سریال پشت کارت ملی بوده و برای دریافت عکس کارت ملی از ثبت احوال مورد استفاده قرار می گیرد. (9G99999999)IR11 - 2222 - 3333 - 4444 - 5555 - 6666 - 77
دارم  ندارد 
آشنایی با دستگاه احراز هویت:شماره حساب بانکی: