در راستای اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان جغتای، این فرمانداری در نظر دارد از ایده ها و پیشنهادات سرمایه گذاری کلیه نخبگان، فرهیختگان و سرمایه گذاران درزمینه های گردشگری، صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدماتی و بازرگانی به منظور جمع بندی، بررسی و پیگیری استفاده نماید. لذا از کلیه شهروندان عزیز خواهشمند است ایده های کسب و کار و اشتغال زایی خود را از طریق فرم زیر ارائه و ثبت نمایند.
عنوان طرحمیزان سرمایه درگردش مورد نیاز (میلیون ریال)میزان سرمایه ثابت مورد نیاز (میلیون ریال)نام و نام خانوادگی
شماره همراه
توضیحات و دلایل توجیهی**
درصورت تمایل فرم خلاصه اطلاعات طرح ذیل را تکمیل و درغیر اینصورت توسط دکمه ذخیره اطلاعات خود را ثبت نمائید
دولتی  خصوصی  تعاونی 
موضوع فعالیت (موضوع هزینه کرد تسهیلات)دستگاه اجرایی معرفی کننده (صادر کننده مجوز)روستابخششهرستاننوع مالکیتشماره تماس مجریشناسه ملی شخص حقوقی مجری طرحنام مجری حقوقیکد ملی مجری حقیقی طرحنام و نام خانوادگی مجری حقیقی طرحدرصد پیشرفت فیزیکی طرحنوع طرح (ایجادی، توسعه، نیمه تمام)کد رهگیری سامانه smeمیزان تسهیلات - سرمایه در گردش (میلیون ریال)میزان تسهیلات - سرمایه ثابت (میلیون ریال)سهم آورده متقاضی (میلیون ریال)بخش اقتصادی(صنعت، کشاورزی، خدمات)
جمع کل سرمایه گذاری طرح (میلیون ریال)بانک عامل پیشنهادیتعداد اشتغال جدید پیش بینی شده در طرح(نفر)تعداد اشتغال موجود در طرح (نفر)